Predavanje Milana Ćurkovića

U petak 12.09. u 11.00 sati
dr.sc. Milan Ćurković
će održati predavanje pod naslovom
Parametrizacija 3D objekata za numeričku analizu i optimizaciju oblika i topologije.
Predavanje se održava u sklopu redovitog Znanstvenog kolokvija SMD-a. Pozivamo sve zainteresirane da dođu na ovo predavanje u navedenom terminu u predavaonicu 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12.

Sažetak
Optimiranje oblika i numerička analiza tehničkih objekata potrebni su u bro- jnim granama industrije. Informacije o obliku uglavnom se dobivaju tehno- logijom 3D skeniranja koja za rezultat daje trianguliranu plohu temeljenu na oblaku 3D tocaka. Optimiranje oblika i numerička analiza primjenom takve plohe nisu dovoljno intuitivne i jednostavne, a same matematičke ope- racije su komplicirane i numerički nestabilne. Stoga je oblik potrebno opisati matematičkim modelom koji je sam po sebi fleksibilan i numerički stabilan. Predmet rada je razvoj numerički efikasne i dinamički adaptivne parametri- zacije oblika temeljene na NURBS plohama. Parametrizacija je realizirana kao kombinacija nekoliko metoda. Prije svega tu je topološko optimiranje geometrije koje omogucava koristenje nelinearnih gradijentnih metoda s do- brim početnim rješenjima. Razvijena je numerička metoda za optimiranje po parametarskim vrijednostima koristeći nelinearne gradijentne metode i genet- ske algoritme bez značajnog povećanja broja stupnjeva slobode u odnosu na postojece postupke. Uključivanje informacija o geometrijskim značajkama donosi ubrzanje postupka optimiranja i smanjuje se numerička greska u po- dručjima geometrijskim značajki. Smanjenju numeričke greške i robusnosti parametrizacije doprinosi i preslikavanje geometrije u pravokutnu domenu.

Predavanje Judy Kennedy

U petak 23.05. 2014. u 11 sati održati će se predavanje
prof.dr.sc. Judy Kennedy
s Lamar University, Texas, SAD,
pod naslovom
How indecomposable continua arise in dynamical systems.
Predavanje se održava u sklopu redovitog Znanstvenog kolokvija SMD-a.
Pozivamo sve zainteresirane da dođu na ovo predavanje u navedenom terminu u predavaonicu 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12.

Absract: A continuum is a compact, connected metric space. A continuum is indecomposable if it cannot be written as the union of two proper (overlapping) sub continua. These continua arise often in dynamical systems as the result of folding, shearing, winding processes that are repeated over and over as the function is iterated. We survey work done with J. Yorke and others, and then mention new work being done in this area by several young Europeans.

Predavanje Petera Šemrla

U petak 28.03. 2014. u 11 sati održati će se predavanje
prof.dr.sc. Petera Šemrla
s Odjela za matematiku Sveučilišta u Ljubljani pod naslovom
Symmetries of bounded observables and effects.
Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a u sklopu redovitog Znanstvenog kolokvija.
Pozivamo sve zainteresirane da dođu na ovo predavanje u navedenom terminu u predavaonicu 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12.

Sažetak: Self-adjoint operators represent bounded observables in the mathematical foundations of quantum mechanics. One can define several operations and relations on such operators that are important in mathematical physics. Symmetries are bijective maps acting on the set of all self-adjoint operators preserving one or more such operations and/or relations. We will be interested in the description of the general form of such maps. The connections with geometry will be presented. All the main ideas can be explained in the finite-dimensional case, that is, in the linear algebra setting. We will also discuss related problems on effect algebras.

Predavanje Zorana Miletića

U petak 14.02.2014. u 10.30 sati će se održati predavanje
dr.sc. Zorana Miletića
pod naslovom Ekonomija straha.
Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a u sklopu redovitog Znanstvenog kolokvija.
Pozivamo sve zainteresirane da dođu na ovo predavanje u navedenom terminu u predavaonicu 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12.

Sažetak:
I. Marshall ov paradoks Japan 1945 g. Europa 1947 – Istočna Europa 1990
II. Moderna ekonomska kretanja Financijska kriza 2008g -2013, i usporedba sa financijskom krizom ( Great Depresion 1927 g). monetarne i fiskalne tehnike / Inflatorni /deflatorni rizici kratak prikaz USA ekonomije Uloga zlata u suvremenoj ekonomiji
III. -Burza -logika tržišta , dionice , opcije -evaluacija rizika -ektorski pristup/ indikatori -Osnove trgovanja vrijednosnim papirima

Predavanje Andrijane Ćurković

U petak 17.01.2014. u 11 sati će se održati predavanje
dr.sc. Andrijane Ćurković
s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu pod naslovom
Interakcija tankog sloja fluida i elastične ploče.
Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a u sklopu redovitog Znanstvenog kolokvija. Pozivamo sve zainteresirane da dođu na ovo predavanje u navedenom terminu u predavaonicu 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12.

Predavanje Gordana Radobolje

U petak 15.11.2013. u 10 sati će se održati predavanje
dr.sc. Gordana Radobolje
s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu pod naslovom
Primjena verteks-algebri u strukturnoj teoriji nekih reprezentacija Liejevih algebri Virasorovog tipa.
Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a u sklopu redovitog Znanstvenog kolokvija.
Pozivamo sve zainteresirane da dođu na ovo predavanje u navedenom terminu u predavaonicu 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12. Sažetak predavanja možete vidijeti u prilogu.

Sažetak_Radobolja.pdf

Predavanje Ninoslava Truhara

U petak 18.10.2013. u 11 sati će se održati predavanje
prof.dr.sc. Ninoslava Truhara
s Odjela za matematiku Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku pod naslovom
Relativna pertubacijska teorija za pozitivno definitne matrične parove i hiperbolni svojstveni problem. Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a u sklopu redovitog Znanstvenog kolokvija.
Pozivamo sve zainteresirane da dođu na ovo predavanje u navedenom terminu u predavaonicu 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12.
Sažetak predavanja možete vidijeti u prilogu.

Truhar_Abstract_ENG.pdf

Predavanje Martina Lazara

U petak 27.09. u 12 sati održati će se predavanje
doc.dr.sc. Martina Lazara
sa Sveučilišta u Dubrovniku pod naslovom
Usrednjeno upravljanje (Averaged control).
Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a u sklopu redovitog Znanstvenog kolokvija. Pozivamo sve zainteresirane da dođu na ovo predavanje u navedenom terminu u predavaonicu 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12. Sažetak predavanja možete vidijeti u prilogu.

Lazar-abstract.pdf

Predavanje Bojana Basraka

U petak 07.06. u 12 sati održat će se predavanje
prof.dr.sc. Bojana Basraka
s Matematičkog odjela Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu
pod naslovom
“O graničnom ponašanju slučajnih šetnji”.
Predavanje se organizira u sklopu kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a u predavaonici 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12.
Sažetak predavanja možete vidjeti u prilogu.

Sazetak Basrak.pdf

Poziv na predavanje Hrvoja Kraljevića

Splitsko matematičko družtvo Vas poziva na predavanje
prof. dr. sc. Hrvoja Kraljevića
s Matematičkog odjela Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
pod naslovom
Multipliciteti K−tipova u U(su(n, 1)) i U(so(n, 1)).
Predavanje će se održati u četvrtak 11.04.2013. u 19 sati u predavaonici 22 PMF-a u Splitu u sklopu Znanstvenog kolokvija SMD-a.
Sažetak predavanja možete vidijeti u prilogu.

kraljevic.pdf