U Lyonu umro istaknuti hrvatski matematičar Andro Mikelić

U Lyonu je u 65. godini života umro je prof. dr. sc. Andro Mikelić, istaknuti hrvatski matematičar, dopisni član Hrvatske akademije znanosti umjetnosti i istaknuti profesor Sveučilišta Claude Bernard Lyon 1.

Prof. dr. sc. Andro Mikelić, (1956. – 2020.)

Prof. dr. sc. Andro Mikelić rođen je 2. listopada 1956. u Splitu. Djetinjstvo i ranu mladost proveo je u Vranjicu, a osnovnu i srednju školu pohađao u Vranjicu i Splitu.  Diplomirao je 1979. na studiju matematike Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirao 1981. te doktorirao 1983. godine. Od diplomiranja do 1992. radi u Institutu Ruđer Bošković kao asistent, znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik i znanstveni savjetnik. Od 1992. do 2011. radio je kao profesor primijenjene matematike na Sveučilištu Claude Bernard Lyon 1 u Francuskoj. Od 2011. godine do smrti bio je istaknuti profesor (Full Distinguished Professor) primijenjene matematike na istom sveučilištu.  Svoje studijske godine (sabbaticale) koristio je za boravke na uglednim sveučilištima u Njemačkoj, Nizozemskoj i SAD-u. U razdoblju 2011. – 2013. bio je gostujući profesor na Sveučilištu u Heidelbergu.

Znanstveni rad Andre Mikelića odnosi se na teoriju homogenizacije, mehaniku fluida i statističku hidrodinamiku. Posebno se bavio homogenizacijom jednadžbi Navier-Stokesa i Eulera, jednadžbama koje opisuju višefazne tokove kroz poroznu sredinu i određivanjem zakona na granici porozne sredine i slobodnog fluida. Radio je i na pronalaženju nelinearnih zakona filtracije te filtracije kroz poroznu sredinu koja se dade deformirati, kao i kroz topljive sredine. U novije vrijeme bavio se i modeliranjem krvotoka. Radio je na primjenama teorije homogenizacije na mehaniku fluida te na parcijalnim diferencijalnim jednadžbama koje se javljaju u mehanici fluida. Tema njegovih istraživanja bila je i tok kroz viskozni fluid koji je mehanički inkompresibilan, ali termički podliježe dilataciji. Dio radova odnosi se na dinamičke efekte, na zakon kapilarnog tlaka, na statističku hidrodinamiku, na Cahn- -Hilliardovu jednadžbu i na probleme trenja u linearnoj elastičnosti. Profesor Mikelić intenzivno je znanstveno surađivao s nizom matematičara u Hrvatskoj.

Dobitnik je nagrade Procter and Gamble Award 2012 Međunarodnog društva za porozne sredine Interpore za svoja velika dostignuća (enormous achievements) u istraživanju poroznih sredina. Suautor je sedam knjiga te autor ili suautor 168 znanstvenih radova, koji su citirani 1.063 puta (prema bazi Web of Science). Mikelić je bio član uređivačkog odbora niza časopisa: Applicable Analysis, ESAIM Proceedings, Differential Equations and Applications, International Journal of Differential Equations. Za dopisnog člana HAZU izabran je 2014. godine.

Profesor Andro Mikelić sahranjen je 7. prosinca 2020. na splitskom gradskom groblju Lovrinac (Vranjičko groblje).

 

 

 

Posted in Znanstveni razred.