Predavanje Milana Ćurkovića

U petak 12.09. u 11.00 sati
dr.sc. Milan Ćurković
će održati predavanje pod naslovom
Parametrizacija 3D objekata za numeričku analizu i optimizaciju oblika i topologije.
Predavanje se održava u sklopu redovitog Znanstvenog kolokvija SMD-a. Pozivamo sve zainteresirane da dođu na ovo predavanje u navedenom terminu u predavaonicu 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12.

Sažetak
Optimiranje oblika i numerička analiza tehničkih objekata potrebni su u bro- jnim granama industrije. Informacije o obliku uglavnom se dobivaju tehno- logijom 3D skeniranja koja za rezultat daje trianguliranu plohu temeljenu na oblaku 3D tocaka. Optimiranje oblika i numerička analiza primjenom takve plohe nisu dovoljno intuitivne i jednostavne, a same matematičke ope- racije su komplicirane i numerički nestabilne. Stoga je oblik potrebno opisati matematičkim modelom koji je sam po sebi fleksibilan i numerički stabilan. Predmet rada je razvoj numerički efikasne i dinamički adaptivne parametri- zacije oblika temeljene na NURBS plohama. Parametrizacija je realizirana kao kombinacija nekoliko metoda. Prije svega tu je topološko optimiranje geometrije koje omogucava koristenje nelinearnih gradijentnih metoda s do- brim početnim rješenjima. Razvijena je numerička metoda za optimiranje po parametarskim vrijednostima koristeći nelinearne gradijentne metode i genet- ske algoritme bez značajnog povećanja broja stupnjeva slobode u odnosu na postojece postupke. Uključivanje informacija o geometrijskim značajkama donosi ubrzanje postupka optimiranja i smanjuje se numerička greska u po- dručjima geometrijskim značajki. Smanjenju numeričke greške i robusnosti parametrizacije doprinosi i preslikavanje geometrije u pravokutnu domenu.

Posted in Znanstveni razred.